Zmluvný princíp

Zmluvný princíp

Úverový vzťah medzi bankou a klientom sa zakladá vždy na zmluvnom princípe. Zmluva o úvere má vždy písomnú formu a obsahuje predovšetkým tieto náležitosti:

–       rozsah oprávnení a povinnosti veriteľa a dlžníka,

–       pevne stanovenú sumu alebo limit, do ktorého môže dlžník čerpať poskytnutý úver,

–       predmet úverovania,

–       spôsob a časový plán čerpania úveru,

–       lehota splatnosti úveru,

–       spôsob ručenia poskytnutého úveru,

–       pravidlá úrokovania,

–       sankcie v prípade nedodržania podmienok úverovej zmluvy.