Princíp termínovanosti

Princíp termínovanosti znamená splatenie úveru v dohodnutom termíne splatnosti.

Všeobecne môžeme bankové úvery deliť na:

  • krátkodobé úvery – so splatnosťou  do 1 roka,
  • strednodobé úvery – so splatnosťou do 4 rokov,
  • dlhodobé úvery – so splatnosťou od 4 rokov do 10 rokov.

Vzhľadom na už spomínané úverové riziká majú banky záujem uzatvárať úvery s kratšími lehotami splatnosti.

Zdroj:  Anna Majtánová – Anna Schultzová: Podniková ekonomika pre 2. až 4. ročník OA