Princíp návratnosti

Žiadateľ o úver na základe podania žiadosti o úver nemá na poskytnutie úveru žiadny právny nárok. Banka neposkytuje automaticky a každému úver. Poskytnutím úveru totiž banka vždy podstupuje riziko, že budúci dlžník nebude schopný úver splatiť a ani uhradiť úroky. Uzatvorenie úverovej transakcie banka realizuje až po dôkladnom zhodnotení finančného hospodárenia žiadateľa o úver.

Banka pred povolením úveru posúdi bonitu dlžníka – jeho hospodársku spôsobilosť. Hodnotenie bonity žiadateľa o úver je pre banku najdôležitejšou etapou pri rozhodovaní o tom, či a v akej sume a za akých podmienok môže žiadateľa o úver uspokojiť.

Pre banku je rozhodujúce, aby každý úver bol návratný a efektívne využitý.

Napriek náročnému hodnoteniu klienta môže dôjsť k náhlym zmenám a z toho dôvodu k platobnej neschopnosti dlžníka. Banky preto považujú za nevyhnutné dodatočnými opatreniami znížiť riziko, do ktorého sa pri poskytnutí každého úveru dostávajú. Z tohto dôvodu je veľmi dôležitý ďalší úverový princíp.