Kontokorentný účet

Jeho základom je kontokorentný účet v banke, ktorý predstavuje kombináciu vkladového a úverového účtu.

Kontokorentný účet sa používa na zúčtovanie bežných záväzkov a pohľadávok klienta s jeho obchodnými partnermi. Ak sú výdavky vyššie ako príjmy, bežný účet sa dostáva do debetu. Toto debetné saldo potom predstavuje poskytnutie kontokorentného úveru. Poskytnutie úveru však môže byť len do výšky tzv. úverového limitu. Úverový limit stanovuje individuálne a musí byť vopred dohodnutý.

 

 

Kontokorentný úver sa môže použiť na:

  • vyrovnanie výkyvov bežného účtu,
  • dlhodobé krytie obežných aktív,
  • sezónne potreby obežných aktív,
  • krátkodobé investičné výdaje.

 

 

 

Kontokorentný úver sa poskytuje stabilným, bonitným klientom. Z hľadiska terminovanosti je tento úver krátkodobý, kedykoľvek splatný. V skutočnosti  má však charakter trvalej úverovej účasti banky v podnikateľskom subjekte.

Zdroj: Anna Majtánová – Anna Schultzová: Podniková ekonomika pre 2. až 4. ročník OA