Hypotekárny úver

Hypotekárny úver

Je to dlhodobý úver s lehotou splatnosti najmenej tri až päť rokov.  Táto lehota je ale obvykle dlhšia. Pohybuje sa aj okolo  25 – 30 rokov. Musí byť zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti. Toto právo musí vlastník nehnuteľnosti – budovy, stavby, pozemku atď. dokázať výpisom z katastra nehnuteľností. Poskytuje ho banka právnickým osobám a fyzickým osobám na nákup, výstavbu, rekonštrukciu a údržbu nehnuteľnosti. Financuje sa prostredníctvom vydávania a predaja hypotekárnych zálohových listov. Novela zákona o bankách vytvorila všetky predpoklady na používanie hypotekárneho úveru aj u nás. Komerčné banky získali oprávnenie na poskytovanie hypotekárnych úverov, čím si rozšírili svoje podnikateľské aktivity.