Category Archives: Pôžičky

Princíp zabezpečenia úveru

Princíp zabezpečenia úveru vlastne predstavuje opatrenia, ktoré umožňujú úspešne uplatniť nároky banky voči dlžníkovi alebo voči tretej osobe a dosiahnuť uhradenie úverovej a úrokovej pohľadávky.

Princíp návratnosti

Žiadateľ o úver na základe podania žiadosti o úver nemá na poskytnutie úveru žiadny právny nárok. Banka neposkytuje automaticky a každému úver. Poskytnutím úveru totiž banka vždy podstupuje riziko, že budúci dlžník nebude schopný úver splatiť a ani uhradiť úroky.

Princíp účelovosti

Žiadateľ o úver by mal ešte pred požiadaním banky o poskytnutie úveru zistiť, či mu banka bude financovať jeho zámer – teda účel úveru.

Účel úveru bude iný u podnikateľa a iný u fyzickej osoby.

Jednotlivé banky pristupujú k poskytovaniu úverov rôzne, ale v podstate pre podnikateľské subjekty poskytujú úvery na:

Kontokorentný účet

Jeho základom je kontokorentný účet v banke, ktorý predstavuje kombináciu vkladového a úverového účtu.

Kontokorentný účet sa používa na zúčtovanie bežných záväzkov a pohľadávok klienta s jeho obchodnými partnermi. Ak sú výdavky vyššie ako príjmy, bežný účet sa dostáva do debetu.

Zmluvný princíp

Zmluvný princíp

Úverový vzťah medzi bankou a klientom sa zakladá vždy na zmluvnom princípe. Zmluva o úvere má vždy písomnú formu a obsahuje predovšetkým tieto náležitosti:

–       rozsah oprávnení a povinnosti veriteľa a dlžníka,

–       pevne stanovenú sumu alebo limit, do ktorého môže dlžník čerpať poskytnutý úver,